24479
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-24479,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.9,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied
1.1. De handelsrelatie tussen de klant en Naomi STEYLAERTS, handeldrijvend onder de naam NOOOMI (hierna NOOOMI), met KBO.nr. 0607.964.227, wordt enkel en alleen beheerst door huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, inclusief eigen voorwaarden van de klant.
1.2. Behoudens schriftelijk akkoord van NOOOMI zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Behoudens wanneer hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, in welk geval huidige voorwaarden minstens op aanvullende wijze blijven gelden.

 

2. Offertes / totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege NOOOMI. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door NOOOMI zijn bevestigd.
2.2. Elke annulering van de overeenkomst door de klant moet schriftelijk gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door NOOOMI. Ingeval van aanvaarding van de annulering moet de klant én de reeds geleverde prestaties vergoeden én een forfaitaire schadevergoeding betalen van 30% van de bestelling of de aanneming, tenzij de schade in hoofde van NOOOMI hoger ligt. Alle materialen die eventueel door NOOOMI reeds werden besteld, moeten sowieso worden betaald.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. NOOOMI zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren. De leverings- en / of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend voor NOOOMI, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Vertraging in de uitvoering en / of levering, welke buiten de wil van NOOOMI ontstaat (bv. laattijdige levering door onderaannemer, externe factoren, …) kan sowieso geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.2. De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn medewerking te geven. Hij bezorgt NOOOMI in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig, onvolledig of foutief worden aangeleverd, heeft NOOOMI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, naar een latere datum te verplaatsen en / of de extra kosten die hieruit voortvloeien door te rekenen aan de klant. Indien de klant nog wijzigingen (m.b.t. afmetingen, materiaal, oplage) doorvoert aan een bestelling, nadat de bestelling al is geplaatst, wordt een meerprijs aangerekend voor de meerwerken die deze wijziging met zich meebrengen.

 

4. Prijs
4.1. De overeenkomst is gesloten aan de tussen partijen afgesproken prijzen. De prijs is verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de datum van de levering van diensten, materialen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan van minstens 20%.
4.2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

 

5. Betaling
5.1. De facturen van NOOOMI zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien NOOOMI en de klant voor de eerste keer samenwerken, zal de eerste factuur betaalbaar zijn binnen 14 dagen. 5.2. NOOOMI is gerechtigd na goedkeuring van de offerte een voorschot te factureren gelijk aan 35% van het geoffreerde. Het saldo zal dan na levering van de goederen of diensten gefactureerd worden. NOOOMI kan de uitvoering van de overeenkomst schorsen, dit tot op het ogenblik waarop de voorschotfactuur is betaald. Indien betaling uitblijft kan NOOOMI de overeenkomst ontbinden in het nadeel van de klant, waarbij de klant gehouden is een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 30% van de aanneming, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen.
5.3. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft NOOOMI het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op volledige schadeloosstelling.
5.4. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro als schadebeding. Verder vervallen alle aan klant toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
5.5. De klant moet de facturen van NOOOMI in geval van betwisting protesteren door middel van een aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan en dit op straffe van verval.
5.6 NOOOMI behoudt zich het recht voor de uitvoering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten in het geval de klant de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft, ook wanneer de niet betaalde bedragen betrekking zouden hebben op een ander project of overeenkomst.
5.7 Bij het plaatsen van online bestellingen op de website van NOOOMI rekent de klant meteen af tijdens de check-uit procedure. Beveiligde betaling gebeurt steeds via Mollie.

 

6. Overmacht
Indien NOOOMI haar diensten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock- outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, heeft NOOOMI het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant.

 

7. Aansprakelijkheid
7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 48 uren na de levering van de producten en/ of diensten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.
7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft NOOOMI de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
7.3. De schadevergoeding waartoe NOOOMI op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen. Het is de klant evenmin toegestaan facturen, kosten of schadevergoedingen te compenseren met openstaande facturen, behoudens uitdrukkelijke akkoord van NOOOMI.
7.4. NOOOMI zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

 

8. Eigendomsvoorbehoud
De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens NOOOMI heeft voldaan. NOOOMI behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke NOOOMI niet zou hebben gecontracteerd.
NOOOMI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan NOOOMI tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderings- recht beschikt ten aanzien van deze derde.
Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz. Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

 

9. Herroepingsrecht
9.1 Wanneer goederen of diensten aangekocht worden via de webshop van NOOOMI, beschikt de klant die tevens consument is over een herroepingsrecht.
9.2 Het herroepingsrecht houdt in dat de klant over een termijn van 14 dagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. De termijn van 14 dagen start in geval van verkoop van goederen op het ogenblik dat de klant de goederen in zijn bezit heeft gekregen. Indien het om diensten zou gaan, dan start de termijn op de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.
9.3 De klant dient NOOOMI via aangetekend schrijven in kennis te stellen van haar beslissing om gebruik te maken van het herroepingsrecht. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat te vinden is op de website van de FOD Economie. Het volstaat eveneens om een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin verklaard wordt de overeenkomst te herroepen.
9.4 De klant dient de goederen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na het verzenden van de kennisgeving van herroeping, terug te sturen naar de zetel van NOOOMI. De kosten verbonden aan het terugzenden zijn en blijven ten laste van de klant.
9.5 NOOOMI vergoedt de klant alle van de klant ontvangen betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, of in het geval van diensten binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping.
9.6 In geval van diensten verliest de klant zijn herroepingsrecht zodra NOOOMI de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
9.7 Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden wanneer de goederen volgens specificaties van de klant vervaardigd zijn, of wanneer de vervaardigde goederen duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
9.8 Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden wanneer de goederen verzegelde goederen betreffen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. (bv. mondmaskers, etc.)

 

10. Garanties en vrijwaringen
10.1 De klant vrijwaart NOOOMI voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
10.2 NOOOMI kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke belastingen of taxen welke geheven worden op affiches of welke vorm van reclame dan ook. De klant is zelf verantwoordelijk om hieromtrent de nodige inlichtingen bij de bevoegde diensten in te winnen. De klant zal NOOOMI hier dan ook voor vrijwaren.
10.3 Wanneer voor het uitvoeren van werken bij de klant vergunningen, toelatingen, verkeerssignalisatie, etc. van welke aard dan ook vereist zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit tijdig te regelen. De klant zal NOOOMI vrijwaren voor alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voorhanden zijn van de nodige vergunningen, toelatingen, signalisatie, etc. Eventuele parkeergelden, – retributies of – boeten die hieruit zouden voortvloeien zullen aan de klant doorgerekend worden.
10.4 Bij online bestellingen blijft de klant ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de door hem/haar verstrekte persoons- en adresgegevens, gekozen formaten en de bestanden die hij/zij upload in het kader van geplaatse bestellingen. De gevolgen van een foutieve input of upload kunnen nooit verhaald worden op NOOOMI.

 

11. Privacy
11.1 NOOOMI en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is. In zoverre de klant de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van voormelde privacyregelgeving, zal NOOOMI als verwerker in de zin van de GDPR optreden en de persoonsgegevens louter in overeenstemming met het door de klant gestelde doel verwerken. NOOOMI verklaart de door de GDPR vereiste adequate beschermingsmaatregelen in acht te nemen bij het verwerken van de persoonsgegevens. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en NOOOMI, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving te zullen naleven.
11.2 NOOOMI zal eveneens genoodzaakt zijn persoonsgegevens van de klant te verwerken. De privacyverklaring van NOOOMI kan geraadpleegd worden op de website www.nooomi.be/privacyverklaring of zal op eerste verzoek aan de klant bezorgd worden.

 

12. Geschillenregeling
12.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door NOOOMI van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
12.2. De ongeldigheid van of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
12.3. In de relatie tussen NOOOMI en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door NOOOMI worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van NOOOMI.